Bài: Tocngank1 & Ảnh: WGPSG

Bước tới năm Ngân khánh giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Tầm nhìn đặc trưng của ĐHY là “tương giao hiệp thông”, đưa đến việc thúc đẩy toàn thể Dân Chúa tham gia vào hoạt động mục vụ của Giáo hội.