Sống Lời Chúa

Quyền lợi

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 28/02/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần II MÙa Chay
Lời Chúa: 
Mt 20,17-28
 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (Mt 20,28)

Khiêm hạ

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 27/02/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mt 23,1-12
Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. (Mt 23,9)

Đừng xét đoán

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 26/02/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần II Mùa Chay.
Lời Chúa: 
Lc 6,36-38
Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. (Lc 6,37)

Hiển dung

Ngày: 
CN (Chúa Nhật), 25/02/2018 (All day)
Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay
Lời Chúa: 
Mc 9,2-10
Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a. (Mc 9,5)

Yêu thương

Ngày: 
7 (Thứ Bảy), 24/02/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.
Lời Chúa: 
Mt 5,43-48
Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,44)

Tha thứ

Ngày: 
6 (Thứ Sáu), 23/02/2018 (All day)
Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay, T.Pôlycapô, Giám mục, tử đạo
Lời Chúa: 
Mt 5,20-26
Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. (Mt 5,22)

Tông tòa Phêrô

Ngày: 
5 (Thứ Năm), 22/02/2018 (All day)
Thứ Năm Tuần I Mùa Chay, Lập tông tòa Thánh Phêrô (K)
Lời Chúa: 
Mt 16,13-19
Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16)

Dấu lạ & sám hối

Ngày: 
4 (Thứ Tư), 21/02/2018 (All day)
Thứ Tư Tuần I Mùa Chay, T. Phêrô Đaminh, Giám mục, tiến sĩ
Lời Chúa: 
Lc 11,29-32
Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. (Lc 11,29)

Cầu nguyện

Ngày: 
3 (Thứ Ba), 20/02/2018 (All day)
Thứ Ba Tuần I Mùa Chay.
Lời Chúa: 
Mt 6,7-15
Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. (Mt 6,7)

Bác ái

Ngày: 
2 (Thứ Hai), 19/02/2018 (All day)
Thứ Hai Tuần I Mùa Chay.
Lời Chúa: 
Mt 25,31-46
Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. (Mt 25,31)