Dòng tu & Đoàn thể

Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)

Dòng Phanxicô danh xưng chính thức là dòng Anh Em Hèn Mọn hay còn gọi là dòng Anh Em Phan Sinh do Thánh Phanxicô Assisi (1181-1226) khởi xướng khoảng năm 1209 tại thành phố Assisi, nước Ý.

800 năm ngày phê chuẩn Luật Dòng Phan sinh tiên khởi

Năm nay Hội Dòng Phanxicô kỷ niệm 800 năm Luật Dòng được phê chuẩn. Bản Luật đầu tiên này cũng được gọi là “Luật Phúc âm”, đánh dấu khởi đầu của Dòng Phanxicô trong lòng Hội Thánh.